Captcha image
  • Sant Llorenç de la Muga
  • Sant Llorenç de la Muga
  • Sant Llorenç de la Muga
  • Sant Llorenç de la Muga
  • Sant Llorenç de la Muga

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN/A TREBALLADOR/A PER COBRIR LA PLAÇA DE PEÓ DE LA BRIGADA EN RÈGIM LABORAL FIX

Sou a: Inici>Noticies>CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN/A TREBALLADOR/A PER COBRIR LA PLAÇA DE PEÓ DE LA BRIGADA EN RÈGIM LABORAL FIX

El 26 de juliol del 2021

L’Alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga ha aprovat el dia 19 de juliol de 2021 les bases i la convocatòria per a la selecció d’un/a treballador/a per a cobrir la plaça de peó de la brigada, en règim laboral i amb caràcter fix. Mitjançant el present anunci es fa pública la convocatòria i el text íntegre de les bases que regeixen el procediment. El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publicant‐se els successius anuncis al taulell electrònic d'anuncis de la Corporació (e‐Tauler) i a la pàgina web municipal. S’adjunta com annex un model d’instància per a participar a la convocatòria. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 31 agost. Per Decret d'Alcaldia de 13 de setembre de 2021 s'han aprovat els llistats provisionals d'aspirants admesos i exclosos, s'han nomenat els membres del tribunal de selecció i s'han convocat les proves selectives. Els aspirants que hagin estat declarats provisionalment exclosos i els que hagin sigut omesos poden presentar en un termini de 10 dies hàbils reclamacions i/o esmenes a les seves sol·licituds, per tal de ser incorporats a les llistes definitives. Cas de no presentar-se cap reclamació ni sol·licitud d'esmena, les llistes provisionals esdevindran automàticament definitives
 
 

Copyright 2010 Sant Llorenç de la Muga

C/ Església, 2 · 17732 Sant Llorenç de la Muga · Tel. 972569140 · ajuntament@santllorencdelamuga.cat